Sürdürülebilir

İSG POLİTİKASI

KAMACIOĞLU Şirketler Grubu, en üst kalitede üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında saymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini beyan ve taahhüt ederiz. İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek önceden önlemlerini almak, İş kazaları ve meslek hastalıklarının engellenmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak, Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için uygun çalışma ortamı oluşturmak, güvenli ekipman ve uygun teknoloji kullanmak, İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmek, Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, ilgili standartlar, idari düzenlemeler ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin katılım danışma uygulamalarını geliştirerek tüm çalışanlarımızı bu süreçlere dahil etmek, Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan alt yüklenici çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, Şartlara uygunluğunun idame ettirilmesi için İSG politikasını’ nı periyodik olarak gözden geçirmek, Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.

İSG POLİTİKASI

Kamacıoğlu Sirketler Grubu, en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.Bu bağlamda faaliyetimiz bulunan her alanda, gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili olarak aşağıda ki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz. -Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak, kirlenmesini önlemek; – Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olunan kurallara riayet etmek; – Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak; -Koşullara müdahele edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerine dahil olmamak; “Mühendislik prensipleri çerçevesinde, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmak; -Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak; -Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek; -Tüm çalışan, tedarikçi ve alt yüklenicilerin çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Türk kültürünün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. Kamacıoğlu Şirketler Grubu olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları da tabii ki bir bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır.
Başa dön